5 vấn đề lớn được thảo luận tại Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII - Ảnh 1
Theo Trọng Phú - Quang Huy
VOV