Tải các tài liệu tham gia chương trình tại đây:

Mã QR quét tài liệu

CV đăng ký tham gia Chương trình Doanh nghiệp vì người tiêu dùng năm 2022

Mẫu đơn đăng ký tham gia Chương trình Đào tạo kỹ năng xây dựng và thực hiện
chương trình tuân thủ pháp luật cạnh tranh tại doanh nghiệp

 

NPS