những nội dung chính kỳ họp thứ nhất, quốc hội khóa xv - Ảnh 1
Theo infographics.vn