Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (The PAN Group) đang có kế hoạch xin ý kiến đại hội đồng cổ đông thông qua phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. 

PAN Group hiện có vốn điều lệ 2.164 tỷ đồng, tương ứng 216,4 triệu cổ phần, trong đó có gần 7,5 triệu cổ phiếu quỹ. 

PAN Group muốn phát hành thêm tối đã 235,83 triệu cổ phần, tức là lớn hơn cả vốn điều lệ hiện tại. 

Cơ cấu phát hành như sau: 86,54 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu (tỷ lệ 5:2); 108,18 triệu cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu với giá 15.000 đồng/cổ phần (tỷ lệ 2:1); và 41,1 triệu cổ phiếu chào bán riêng lẻ.

Nếu như phát hành thành công toàn bộ lượng cổ phần nói trên, vốn điều lệ của PAN Group sẽ tăng lên 4.522 tỷ đồng. Thời gian dự kiến phát hành trong năm 2022 hoặc theo quyết định của HĐQT. Việc phát hành có thể thực hiện thành nhiều đợt. 

Trong tài liệu xin ý kiến phát hành, PAN Group cho biết nguồn vốn huy động mục đích tăng tỷ lệ sở hữu tại các công ty thành viên hoạt động có hiệu quả (i); Đầu tư M&A các công ty mới trong lĩnh vực nông nghiệp thực phẩm hướng đến tỷ lệ chi phối (ii); Đầu tư ngắn và trung hạn vào các sản phẩm đầu tư an toàn, lãi suất cố định trên thị trường vốn, thị trường tiền tệ, tối ưu hoá nguồn vốn (iii); Góp vốn/tăng vốn cho các công ty thành viên, đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh: thuỷ sản, bánh kẹo, hàng tiêu dùng, nông nghiệp (iv); Hỗ trợ vốn ngắn hạn cho các công ty thành viên… 

Theo Nhịp sống kinh tế